Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

16/03/2000 về 92962 sau đó 17/03/2000 về 40727
06/04/2000 về 74762 sau đó 07/04/2000 về 39319
22/04/2000 về 21262 sau đó 23/04/2000 về 84567
24/07/2000 về 69362 sau đó 25/07/2000 về 77824
10/09/2000 về 47562 sau đó 11/09/2000 về 97932
31/12/2000 về 58262 sau đó 01/01/2001 về 84013
10/01/2001 về 96962 sau đó 11/01/2001 về 42530
14/04/2001 về 66362 sau đó 15/04/2001 về 39931
19/05/2001 về 97962 sau đó 20/05/2001 về 73025
10/08/2001 về 74562 sau đó 11/08/2001 về 73397
23/08/2001 về 78762 sau đó 24/08/2001 về 38134
25/02/2003 về 07962 sau đó 26/02/2003 về 97589
20/04/2003 về 72262 sau đó 21/04/2003 về 89429
17/06/2003 về 96962 sau đó 18/06/2003 về 21847
03/07/2003 về 07762 sau đó 04/07/2003 về 14165
31/08/2005 về 55162 sau đó 01/09/2005 về 17856
12/10/2005 về 18862 sau đó 13/10/2005 về 38426
03/01/2006 về 66962 sau đó 04/01/2006 về 67400
13/04/2006 về 16762 sau đó 14/04/2006 về 40744
01/11/2006 về 94962 sau đó 02/11/2006 về 14977
05/11/2006 về 22762 sau đó 06/11/2006 về 99608
01/12/2006 về 79762 sau đó 02/12/2006 về 43841
06/06/2007 về 30362 sau đó 07/06/2007 về 82109
24/07/2007 về 10062 sau đó 25/07/2007 về 22050
29/04/2008 về 06562 sau đó 30/04/2008 về 61670
21/05/2008 về 05762 sau đó 22/05/2008 về 33601
18/11/2008 về 53362 sau đó 19/11/2008 về 19020
04/02/2009 về 06762 sau đó 05/02/2009 về 65503
26/06/2009 về 76162 sau đó 27/06/2009 về 88118
21/09/2009 về 87262 sau đó 22/09/2009 về 20356
17/11/2009 về 47662 sau đó 18/11/2009 về 99266
02/02/2010 về 38762 sau đó 03/02/2010 về 21900
26/08/2010 về 91262 sau đó 27/08/2010 về 39603
02/09/2010 về 66462 sau đó 03/09/2010 về 37739
13/11/2010 về 47262 sau đó 14/11/2010 về 00336
28/12/2010 về 68962 sau đó 29/12/2010 về 51224
11/06/2011 về 55062 sau đó 12/06/2011 về 94652
07/07/2011 về 87962 sau đó 08/07/2011 về 16303
13/09/2011 về 56462 sau đó 14/09/2011 về 48722
09/11/2011 về 02862 sau đó 10/11/2011 về 64556
01/12/2011 về 83962 sau đó 02/12/2011 về 35009
10/07/2012 về 38562 sau đó 11/07/2012 về 67926
21/02/2013 về 10162 sau đó 22/02/2013 về 85283
29/08/2013 về 80662 sau đó 30/08/2013 về 53391
28/01/2014 về 27662 sau đó 29/01/2014 về 13899
09/05/2014 về 18962 sau đó 10/05/2014 về 75042
16/08/2014 về 77362 sau đó 17/08/2014 về 67059
09/01/2015 về 41262 sau đó 10/01/2015 về 43895
16/01/2015 về 72662 sau đó 17/01/2015 về 02191
05/03/2015 về 89462 sau đó 06/03/2015 về 87585
17/05/2015 về 08062 sau đó 18/05/2015 về 20906
28/06/2015 về 74862 sau đó 29/06/2015 về 66949
03/07/2015 về 74762 sau đó 04/07/2015 về 30754
14/02/2016 về 14362 sau đó 15/02/2016 về 35632
18/08/2016 về 26862 sau đó 19/08/2016 về 98526
19/11/2016 về 52462 sau đó 20/11/2016 về 66074
28/11/2016 về 78162 sau đó 29/11/2016 về 89525
10/05/2017 về 56062 sau đó 11/05/2017 về 16161
23/11/2017 về 80062 sau đó 24/11/2017 về 43268
01/01/2018 về 91662 sau đó 02/01/2018 về 84631
09/01/2018 về 81062 sau đó 10/01/2018 về 94944
15/08/2018 về 33662 sau đó 16/08/2018 về 89187
13/09/2018 về 45562 sau đó 14/09/2018 về 21588
23/09/2018 về 12662 sau đó 24/09/2018 về 69569
23/10/2018 về 08662 sau đó 24/10/2018 về 23203
21/01/2019 về 00962 sau đó 22/01/2019 về 40829
13/03/2019 về 55062 sau đó 14/03/2019 về 75608
08/08/2019 về 09562 sau đó 09/08/2019 về 25002
24/08/2019 về 25362 sau đó 25/08/2019 về 97301
27/08/2019 về 59662 sau đó 28/08/2019 về 41362
28/08/2019 về 41362 sau đó 29/08/2019 về 89773
31/10/2019 về 88962 sau đó 01/11/2019 về 23568
04/05/2020 về 36662 sau đó 05/05/2020 về 56872
16/06/2020 về 94962 sau đó 17/06/2020 về 02517
23/06/2020 về 34062 sau đó 24/06/2020 về 80610
31/07/2020 về 14362 sau đó 01/08/2020 về 86012
02/03/2021 về 87462 sau đó 03/03/2021 về 63410
17/08/2021 về 68162 sau đó 18/08/2021 về 10443
14/02/2022 về 35862 sau đó 15/02/2022 về 87296
16/02/2022 về 89562 sau đó 17/02/2022 về 38755
02/04/2022 về 61762 sau đó 03/04/2022 về 87767
14/06/2022 về 52762 sau đó 15/06/2022 về 79716
21/12/2022 về 74562 sau đó 22/12/2022 về 65438
13/01/2023 về 60762 sau đó 14/01/2023 về 62940
23/07/2023 về 58062 sau đó 24/07/2023 về 62442
09/11/2023 về 34562 sau đó 10/11/2023 về 94670

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 62 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
702422
401381
161672
551961
431102
121171
721682
731621
012021
082292
034691
881871
442312
611252
741263
322541
491061
851912
951591
991831
092563
221521
242361
391002
661181
201501
411771
651471
891341
971301
131191
271

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
014107
18814
212104
39810
49710
5867
69117
76810
85710
96117

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 0(14 lần) - 2(12 lần) - 6(9 lần) - 4(9 lần) - 3(9 lần) - 5(8 lần) - 1(8 lần) - 9(6 lần) - 7(6 lần) - 8(5 lần)
Chạm đuôi : 9(11 lần) - 6(11 lần) - 2(10 lần) - 0(10 lần) - 7(8 lần) - 3(8 lần) - 1(8 lần) - 4(7 lần) - 8(7 lần) - 5(6 lần)
Tổng : 1(14 lần) - 7(10 lần) - 4(10 lần) - 8(10 lần) - 3(10 lần) - 5(7 lần) - 9(7 lần) - 6(7 lần) - 0(7 lần) - 2(4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Chủ nhật sau khi ra 62 vào Thứ 7

Ngày 03/04/2022 giải đặc biệt về 87767 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 25/08/2019 giải đặc biệt về 97301 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 20/11/2016 giải đặc biệt về 66074 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1
Ngày 17/08/2014 giải đặc biệt về 67059 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 12/06/2011 giải đặc biệt về 94652 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7
Ngày 14/11/2010 giải đặc biệt về 00336 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 20/05/2001 giải đặc biệt về 73025 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 15/04/2001 giải đặc biệt về 39931 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4
Ngày 23/04/2000 giải đặc biệt về 84567 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 23/06 sau khi ra 62 vào ngày 22/06

Ngày 23/06/2000 giải đặc biệt về 20414 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 23/06/2001 giải đặc biệt về 52352 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7
Ngày 23/06/2002 giải đặc biệt về 02617 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 23/06/2003 giải đặc biệt về 19592 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 23/06/2004 giải đặc biệt về 13454 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 23/06/2005 giải đặc biệt về 15455 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0
Ngày 23/06/2006 giải đặc biệt về 85429 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1
Ngày 23/06/2007 giải đặc biệt về 82886 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4
Ngày 23/06/2008 giải đặc biệt về 51917 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 23/06/2009 giải đặc biệt về 78886 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4
Ngày 23/06/2010 giải đặc biệt về 54492 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 23/06/2011 giải đặc biệt về 23400 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 23/06/2012 giải đặc biệt về 83071 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 23/06/2013 giải đặc biệt về 53599 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 23/06/2014 giải đặc biệt về 79142 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 23/06/2015 giải đặc biệt về 19993 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2
Ngày 23/06/2016 giải đặc biệt về 34529 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1
Ngày 23/06/2017 giải đặc biệt về 86523 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 23/06/2018 giải đặc biệt về 50296 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 23/06/2019 giải đặc biệt về 84095 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 23/06/2020 giải đặc biệt về 34062 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8
Ngày 23/06/2021 giải đặc biệt về 98699 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 23/06/2022 giải đặc biệt về 97140 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4
Ngày 23/06/2023 giải đặc biệt về 83660 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì

Ngày nay, xổ số ngày càng phát triển trong xã hội với tư cách là một trò chơi. Với hai hình thức là xổ số thường (được tách theo quy mô cấp tỉnh) và xổ số điện tử, người chơi có thể thoải mái lựa chọn loại xổ số tuỳ ý.

Khi chơi xổ số, bên cạnh nhu cầu giải trí thì mọi người cũng rất quan tâm đến giải thưởng. Giải càng cao thì số tiền thưởng càng lớn, vì vậy một bộ phận không nhỏ người chơi mang tâm lý muốn “đổi đời” dựa vào việc đặt cược may mắn.

Kết quả xổ số thường được công bố trên các đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác. Nhờ đó, người chơi nắm bắt thông tin và biết rằng con số mình chọn có tương ứng với con số xuất hiện trong bảng kết quả hay không.

Trong số các giải thưởng, giải đặc biệt là giải có giá trị nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc. Mỗi miền đều có quy định riêng về giá trị giải thưởng nhưng luôn đảm bảo rằng phần thưởng dành cho người trúng giải không hề ít.

Vì là giải đặc biệt nên xác suất trúng thưởng không cao. Do đó, người chơi nên tham gia xổ số với mục đích giải trí đơn thuần, thoải mái, không nên trông mong quá nhiều vào trò chơi này.

Trong quá trình chơi xổ số, người chơi có xu hướng dành nhiều thời gian để dự đoán kết quả xổ số. Họ theo dõi các bảng thống kê như thống kê nhanh, thống kê giải đặc biệt gan cùng nhiều biện pháp khác để phân tích.

Việc quan sát bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai cũng được sử dụng với mục đích đó. Bảng này tổng hợp kết quả đặc biệt về của tất cả các ngày cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem.

Từ đó, bạn sẽ có thêm gợi ý cho bộ số may mắn ngày mai, đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ dự đoán kết quả chính xác. 

Dĩ nhiên, tham khảo bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai chỉ là hình thức giúp bạn lựa chọn con số đúng đắn hơn, còn việc trúng thưởng lại phụ thuộc vào yếu tố may mắn là chủ yếu.

Hầu hết các website uy tín về xổ số kiến thiết đều có chuyên mục này và Xoso360 cũng không ngoại lệ. Thay vì tổng hợp thủ công, người chơi giờ đây có thể truy cập vào trang web để theo dõi dữ liệu một cách nhanh chóng.

Tại sao nên xem tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai ở Xoso360

Trước khi tiến hành xây dựng các chuyên mục, Xoso360 đã tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu độc giả. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” và phát triển nó đến thời điểm hiện tại.

Đặt trải nghiệm của độc giả ở trung tâm, Xoso360 biết bạn yêu thích những trang thông tin đầy đủ, được trình bày gọn gàng, đặc biệt là đối với thông tin chứa đựng nhiều con số.

Ở trang chuyên mục này, chúng tôi liệt kê thông tin bao gồm: Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai, tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 65, thống kê chạm ngày mai, kết quả đặc biệt về thứ hai sau khi ra 65 vào chủ nhật.

Mặc dù nhiều bảng thống kê song tất cả đều được sắp xếp theo trình tự dễ đọc, dễ tìm kiếm. Thậm chí, dữ liệu được thiết kế với màu sắc xanh, đỏ, đen hài hoà, nhấn mạnh con số cần chú ý với các màu nổi bật.

Bên cạnh đó, Xoso360 cài thanh chức năng tìm thông tin theo biên độ ngày, bạn đọc chỉ cần chọn ngày, tháng, bấm nút xem kết quả là tra cứu được dữ liệu.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ vẫn tiếp tục phát triển chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai”. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng mọi thông tin đều uy tín và hy vọng độc giả cảm thấy hữu ích khi truy cập vào trang này.

Xuyên suốt quá trình xây dựng website, Xoso360 đã dành nhiều thời gian, công sức để chỉn chu từng chuyên mục. Chính vì lẽ đó, chúng tôi mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” nói riêng.