Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Xem đến ngày (từ 2001)

Tỉnh thành
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 14/11/2023 (85800) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 14 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 28/11/2023 (11913) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 19/11/2023 (38429) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 9 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 01/11/2023 (20136) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 27 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 21/11/2023 (17948) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 7 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 27/11/2023 (84757) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 16/11/2023 (54869) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 12 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 26/11/2023 (11873) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 2 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 06/11/2023 (91484) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 22 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 23/11/2023 (57999) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 5 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 22/11/2023 (14670) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 6 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 20/11/2023 (49071) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 8 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 24/11/2023 (20952) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 4 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 28/11/2023 (11913) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 06/11/2023 (91484) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 22 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 12/11/2023 (98375) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 16 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 25/11/2023 (08816) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 27/11/2023 (84757) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 21/11/2023 (17948) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 7 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 23/11/2023 (57999) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 5 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 26/11/2023 (11873) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 2 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 19/11/2023 (38429) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 9 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 27/11/2023 (84757) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 13/11/2023 (19412) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 15 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 28/11/2023 (11913) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 16/11/2023 (54869) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 12 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 26/10/2023 (26788) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 33 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 25/11/2023 (08816) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 23/11/2023 (57999) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 5 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 02/11/2023 (93127) đến 28/11/2023 vẫn chưa ra là 26 ngày 91
ngày

Hướng dẫn sử dụng