Thống kê giải đặc biệt gan

Biên ngày:

Chọn loại giải:
 
 
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Lần về Ngày về cuối Chưa về Gan cực đại
00 99 21/05/2024 32 ngày 379
Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 30/03/2018
01 99 19/02/2024 124 ngày 508
Từ ngày 11/07/2022 đến ngày 01/12/2023
02 96 17/06/2024 5 ngày 609
Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 03/05/2018
03 90 18/02/2024 125 ngày 324
Từ ngày 12/03/2006 đến ngày 30/01/2007
04 83 18/04/2024 65 ngày 484
Từ ngày 09/12/2006 đến ngày 06/04/2008
05 94 12/05/2024 41 ngày 362
Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/11/2022
06 90 20/02/2024 123 ngày 924
Từ ngày 18/10/2016 đến ngày 30/04/2019
07 79 08/03/2024 106 ngày 466
Từ ngày 29/09/2000 đến ngày 08/01/2002
08 88 09/07/2023 349 ngày 439
Từ ngày 16/12/2001 đến ngày 28/02/2003
09 98 11/06/2024 11 ngày 435
Từ ngày 06/04/2018 đến ngày 15/06/2019
10 101 09/04/2024 74 ngày 438
Từ ngày 22/12/2000 đến ngày 05/03/2002
11 91 22/12/2023 183 ngày 455
Từ ngày 09/05/2001 đến ngày 07/08/2002
12 76 01/06/2024 21 ngày 540
Từ ngày 31/07/2004 đến ngày 22/01/2006
13 78 12/01/2024 162 ngày 797
Từ ngày 23/03/2018 đến ngày 28/05/2020
14 90 22/09/2023 274 ngày 413
Từ ngày 29/05/2014 đến ngày 16/07/2015
15 99 31/07/2023 327 ngày 340
Từ ngày 12/12/2003 đến ngày 16/11/2004
16 96 23/12/2023 182 ngày 515
Từ ngày 20/06/2010 đến ngày 17/11/2011
17 103 07/05/2024 46 ngày 489
Từ ngày 09/12/2005 đến ngày 12/04/2007
18 88 07/01/2024 167 ngày 603
Từ ngày 07/10/2012 đến ngày 02/06/2014
19 85 26/03/2024 88 ngày 551
Từ ngày 02/02/2007 đến ngày 06/08/2008
20 71 26/04/2024 57 ngày 645
Từ ngày 10/04/2011 đến ngày 14/01/2013
21 84 05/12/2023 200 ngày 436
Từ ngày 06/10/2012 đến ngày 16/12/2013
22 88 18/05/2024 35 ngày 484
Từ ngày 30/11/2003 đến ngày 28/03/2005
23 85 18/03/2024 96 ngày 574
Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 03/03/2020
24 104 03/06/2024 19 ngày 358
Từ ngày 22/03/2020 đến ngày 15/03/2021
25 77 09/05/2024 44 ngày 546
Từ ngày 15/01/2002 đến ngày 15/07/2003
26 78 13/06/2024 9 ngày 705
Từ ngày 30/10/2016 đến ngày 05/10/2018
27 82 04/06/2024 18 ngày 487
Từ ngày 10/11/2002 đến ngày 11/03/2004
28 65 13/08/2023 314 ngày 455
Từ ngày 29/07/2014 đến ngày 27/10/2015
29 84 19/11/2023 216 ngày 386
Từ ngày 24/05/2001 đến ngày 14/06/2002
30 85 19/08/2023 308 ngày 384
Từ ngày 13/07/2011 đến ngày 31/07/2012
31 77 29/05/2024 24 ngày 589
Từ ngày 17/11/2012 đến ngày 29/06/2014
32 102 30/05/2024 23 ngày 353
Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 08/10/2018
33 73 08/06/2024 14 ngày 552
Từ ngày 21/09/2000 đến ngày 27/03/2002
34 98 16/05/2024 37 ngày 384
Từ ngày 19/07/2020 đến ngày 07/08/2021
35 75 30/03/2024 84 ngày 509
Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 23/08/2018
36 112 10/05/2024 43 ngày 455
Từ ngày 30/06/2005 đến ngày 28/09/2006
37 81 21/02/2024 122 ngày 506
Từ ngày 18/08/2020 đến ngày 06/01/2022
38 87 10/04/2024 73 ngày 476
Từ ngày 24/06/2011 đến ngày 12/10/2012
39 107 20/06/2024 2 ngày 386
Từ ngày 07/10/2018 đến ngày 28/10/2019
40 66 04/01/2024 170 ngày 472
Từ ngày 07/05/2005 đến ngày 22/08/2006
41 88 09/03/2024 105 ngày 486
Từ ngày 02/12/2006 đến ngày 01/04/2008
42 78 27/04/2024 56 ngày 604
Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 30/06/2018
43 88 25/05/2024 28 ngày 385
Từ ngày 28/03/2006 đến ngày 17/04/2007
44 85 20/03/2024 94 ngày 554
Từ ngày 11/09/2004 đến ngày 19/03/2006
45 93 27/03/2024 87 ngày 437
Từ ngày 08/11/2015 đến ngày 18/01/2017
46 78 29/01/2024 145 ngày 655
Từ ngày 22/06/2003 đến ngày 07/04/2005
47 88 08/04/2024 75 ngày 393
Từ ngày 29/04/2018 đến ngày 27/05/2019
48 90 29/02/2024 114 ngày 468
Từ ngày 18/01/2000 đến ngày 30/04/2001
49 93 13/04/2024 70 ngày 612
Từ ngày 25/12/2012 đến ngày 29/08/2014
50 76 16/04/2024 67 ngày 402
Từ ngày 06/01/2010 đến ngày 12/02/2011
51 71 07/06/2024 15 ngày 435
Từ ngày 31/05/2009 đến ngày 09/08/2010
52 86 24/04/2024 59 ngày 684
Từ ngày 09/07/2011 đến ngày 23/05/2013
53 90 13/03/2024 101 ngày 708
Từ ngày 14/07/2007 đến ngày 21/06/2009
54 94 14/10/2023 252 ngày 458
Từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/02/2013
55 94 12/06/2024 10 ngày 583
Từ ngày 08/10/2015 đến ngày 13/05/2017
56 95 05/06/2024 17 ngày 464
Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 07/11/2020
57 95 03/05/2024 50 ngày 432
Từ ngày 06/04/2007 đến ngày 11/06/2008
58 82 31/12/2023 174 ngày 527
Từ ngày 18/05/2003 đến ngày 26/10/2004
59 89 15/11/2023 220 ngày 472
Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 06/02/2017
60 103 10/12/2023 195 ngày 399
Từ ngày 01/09/2008 đến ngày 05/10/2009
61 82 06/05/2024 47 ngày 375
Từ ngày 15/07/2005 đến ngày 25/07/2006
62 87 22/06/2024 0 ngày 790
Từ ngày 03/07/2003 đến ngày 31/08/2005
63 79 02/06/2023 386 ngày 472
Từ ngày 20/09/2011 đến ngày 04/01/2013
64 95 03/04/2024 80 ngày 423
Từ ngày 24/05/2016 đến ngày 21/07/2017
65 106 10/06/2024 12 ngày 362
Từ ngày 16/07/2004 đến ngày 13/07/2005
66 102 20/05/2024 33 ngày 445
Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 10/07/2019
67 91 19/06/2024 3 ngày 528
Từ ngày 26/05/2012 đến ngày 05/11/2013
68 81 17/05/2024 36 ngày 821
Từ ngày 31/01/2006 đến ngày 01/05/2008
69 76 15/06/2024 7 ngày 581
Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 25/05/2017
70 108 02/06/2024 20 ngày 544
Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 09/05/2020
71 93 22/03/2024 92 ngày 511
Từ ngày 03/12/2001 đến ngày 28/04/2003
72 74 07/08/2023 320 ngày 408
Từ ngày 24/03/2019 đến ngày 05/05/2020
73 94 12/04/2024 71 ngày 562
Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 22/09/2021
74 76 07/04/2024 76 ngày 498
Từ ngày 10/11/2020 đến ngày 23/03/2022
75 82 25/01/2024 149 ngày 542
Từ ngày 06/05/2005 đến ngày 30/10/2006
76 83 11/05/2024 42 ngày 433
Từ ngày 20/09/2000 đến ngày 27/11/2001
77 84 29/04/2024 54 ngày 477
Từ ngày 15/11/2009 đến ngày 07/03/2011
78 92 27/05/2024 26 ngày 555
Từ ngày 13/02/2009 đến ngày 22/08/2010
79 87 20/04/2024 63 ngày 714
Từ ngày 25/06/2011 đến ngày 08/06/2013
80 88 14/05/2024 39 ngày 867
Từ ngày 19/03/2008 đến ngày 03/08/2010
81 96 23/04/2024 60 ngày 853
Từ ngày 07/11/2009 đến ngày 09/03/2012
82 106 23/05/2024 30 ngày 430
Từ ngày 18/01/2023 đến ngày 23/03/2024
83 84 05/05/2024 48 ngày 345
Từ ngày 15/08/2009 đến ngày 26/07/2010
84 93 07/02/2024 136 ngày 717
Từ ngày 20/12/2019 đến ngày 06/12/2021
85 89 11/01/2024 163 ngày 330
Từ ngày 03/06/2000 đến ngày 29/04/2001
86 79 13/01/2024 161 ngày 494
Từ ngày 26/10/2009 đến ngày 04/03/2011
87 82 14/06/2024 8 ngày 459
Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 01/12/2019
88 93 06/06/2024 16 ngày 456
Từ ngày 17/04/2016 đến ngày 17/07/2017
89 88 17/04/2024 66 ngày 569
Từ ngày 25/08/2021 đến ngày 17/03/2023
90 78 18/06/2024 4 ngày 609
Từ ngày 27/09/2022 đến ngày 28/05/2024
91 102 11/11/2023 224 ngày 416
Từ ngày 02/10/2002 đến ngày 22/11/2003
92 82 19/04/2024 64 ngày 433
Từ ngày 22/04/2021 đến ngày 29/06/2022
93 83 14/08/2023 313 ngày 861
Từ ngày 07/08/2001 đến ngày 16/12/2003
94 93 25/04/2024 58 ngày 440
Từ ngày 26/06/2014 đến ngày 09/09/2015
95 87 08/05/2024 45 ngày 483
Từ ngày 20/12/2011 đến ngày 16/04/2013
96 95 21/06/2024 1 ngày 436
Từ ngày 20/09/2018 đến ngày 30/11/2019
97 91 16/06/2024 6 ngày 602
Từ ngày 27/01/2005 đến ngày 21/09/2006
98 97 26/05/2024 27 ngày 497
Từ ngày 27/12/2014 đến ngày 07/05/2016
99 89 17/03/2024 97 ngày 806
Từ ngày 13/06/2004 đến ngày 28/08/2006

Thống kê giải đặc biệt gan là gì

Trong xã hội ngày càng phát triển và con người có xu hướng tìm đến những thú vui giải trí đa dạng, xổ số dường như đã trở thành một phần quen thuộc.

Xổ số là dạng đánh bạc phổ biến, được hợp pháp hóa tại nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, Bộ Tài chính quản lý các công ty xổ số cấp tỉnh, đảm bảo việc vận hành suôn sẻ, đúng quy trình.

Sở dĩ xổ số được ưa thích rộng rãi là bởi vì phần thưởng to lớn mà nó mang lại. Tuy vậy, xác suất trúng thưởng thường không cao, người chơi không nên phụ thuộc vào xổ số với tâm lý muốn “đổi đời”.

Thông thường, trước khi đánh xổ số, người ta sẽ tiến hành nghiên cứu các phương pháp dự đoán kết quả để tăng cao tỷ lệ trúng.

Trong đó, giải đặc biệt là giải được nhiều người chú ý nhất, bởi nó có giá trị cao nhất với xổ số kiến thiết. Miền Bắc, Trung, Nam đều có quy định giá trị thưởng riêng và người chơi luôn mong rằng mình có cơ hội nhận thưởng.

Thống kê giải đặc biệt gan cũng là một trong số những cách dự đoán độc đáo, được nhiều người áp dụng. Vậy thống kê giải đặc biệt gan là gì?

Nó là các bảng thống kê số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa về và điểm gan cực đại của tất cả bộ số giải đặc biệt.

Từ bảng này, bạn sẽ dễ dàng nhận biết bộ số nào thường xuất hiện và bộ số nào đã lâu chưa nổ giải. Nhờ đó, bạn có thể lựa chọn cặp số phù hợp để đặt cược vận may.

Như vậy, thay vì mua xổ số bừa bãi thì người chơi đã sở hữu chiến lược chỉn chu, đàng hoàng. Thế nhưng, cũng như nhiều phương pháp khác, thống kê giải đặc biệt gan không thể cho người chơi biết chính xác kết quả xổ số.

Mọi thứ chỉ nằm trong suy đoán và người chơi phải có trách nhiệm với sự chọn lựa của mình. Do đó, hãy thoải mái và đừng đặt niềm tin quá lớn vào xổ số.

Ngày nay, bạn không còn cần thống kê theo lối truyền thống bởi vì các trang web chuyên về xổ số đều có chuyên mục này.

Tại sao bạn nên xem thống kê giải đặc biệt gan ở Xoso360

Nhận thấy nhu cầu của độc giả, Xoso360 đã xây dựng chuyên mục “Thống kê giải đặc biệt gan” và phát triển nó cho đến thời điểm hiện tại.

Xoso360 luôn đặt trải nghiệm của bạn đọc lên hàng ưu tiên, vì thế, chúng tôi đã nỗ lực chỉn chu về mặt hình thức lẫn nội dung.

Khi truy cập vào trang web và đặc biệt là chuyên mục này, bạn đọc sẽ thấy giao diện vô cùng thân thiện với người dùng. Bạn có thể xem thông tin bằng nhiều thiết bị điện tử, dù là máy tính hay điện thoại thì bạn đều không gặp trở ngại gì.

Về phần thông tin, thống kê giải đặc biệt gan không đem đến kết quả xổ số thực. Tuy nhiên, Xoso360 luôn chắc chắn rằng dữ liệu mà chúng tôi cập nhật là chính xác, uy tín.

Cụ thể, bảng kết quả thống kê bao gồm đầy đủ yếu tố: Bộ số, lần về, ngày về cuối, chưa về và gan cực đại. Ngoài ra, thanh công cụ đơn giản cũng là nhân tố quan trọng, kể cả người lớn tuổi hay người không chuyên về công nghệ thông tin vẫn có thể sử dụng.

Tại thanh công cụ, bạn chọn biên ngày, loại giải mà bạn muốn xem rồi bấm nút xem kết quả. Chỉ với vài thao tác gọn gàng, bạn đọc dễ dàng tra cứu dữ liệu, thông tin theo ý muốn một cách nhanh chóng.

Sau khi tra cứu, phân tích dữ liệu từ Xoso360, chúng tôi tin rằng độc giả có thể chọn cặp số may mắn thích hợp, mang tỷ lệ trúng thưởng cao.

Mặc dù vậy, Xoso360 cũng nhấn mạnh rằng bảng thống kê chỉ có tính tham khảo, gợi ý, bạn đọc nên cân nhắc kỹ càng trước khi tiến hành mua xổ số.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cũng như phát triển chuyên mục này. Cải thiện chất lượng là điều mà chúng tôi hướng tới để mang lại nhiều lợi ích cho người đọc.

Chúng tôi hy vọng rằng độc giả luôn luôn ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Thống kê giải đặc biệt gan” nói riêng. Sự quan tâm của bạn là động lực để chúng tôi không ngừng tiến về phía trước.